Program efterår 2023

Nedenfor kan du se programmet for efteråret 2023

Der kan forekomme ændringer og tilføjelser løbende. Gæster og oplægsholdere anføres på programmet i takt med, at vi får aftaler på plads.

Weekend 1: Retsstatens grundpiller og dens tilstand

30. sep. - 1. okt. 2023

Hvad bygger retsstaten på, og hvordan står det til med retsstaten i Danmark? Er alt godt, eller trænger den til et serviceeftersyn, og hvad bør vi i den forbindelse fokusere på? Flere grundrettigheder, øget gennemsigtighed eller flere sanktioner, når noget går galt?

Lørdag d. 30. september

Retsstatens grundpiller

Hvordan står det til med retsstaten i Danmark og hvad bygger retsstaten på? Er alt godt, eller trænger den til et serviceeftersyn, og hvad bør vi i den forbindelse fokusere på? Flere grundrettigheder, øget gennemsigtighed, flere sanktioner, når noget går galt, en ændret organisering af staten og statsinstitutionerne eller noget helt 27? 

9.30 Ankomst, registrering og morgenmad
10.00 Velkomst og introduktion til akademiet 

Claus Barret, formand for Dreyers Fond, og Gerd Sinding, leder af Justitia Akademi 

11.15 Pause
11.30 Retsstatens aktuelle udfordringer

v/ Nicolaj Sivan Holst, Ph.d, lektor, Aarhus Universitet 

12.30 Frokost

13.15 Retsstatens grundpiller i historisk belysning

v/ Pernille Ulla Knudsen, studielektor, Københavns Universitet 

14.30 Pause
14.45 Embedsværkets rolle i lovgivningsprocessen

v/ Anders Sparholt Jørgensen, Afdelingschef i Justitsministeriets Lovafdeling.

16.15 Pause
16.30 Samspillet mellem politik og Jura

v/ Stinus Lindgren (RV), Medlem af Folketinget

17:30 Refleksion over dagens temaer i grupper

v/ Gerd Sinding, leder af Justitia Akademi

18.00 Et glas inden middagen
18.30 Let middag
20.00 Tak for i dag

Søndag d. 1. oktober 2023

Parallelle retssystemer

På nogle områder er der etableret parallelle retssystemer med både lovgivende myndigheder, administrative organer og domstole. Hvad kendetegner disse systemer, hvordan fungerer de, hvordan er deres samspil med de ”almindelige” systemer, er der nogen fællestræk mellem dem, og hvor går grænsen for så vidt angår de parallelle systemers straffemyndighed? Det ser vi nærmere på i løbet af denne dag. 

9.30 Ankomst, registrering og morgenma
10.00 Kirkeretten – en retlig muldvarp? 

Et retssystem mellem foreningsvedtægt og multinational organisationsret 

v/ Bertil Frosell, landsdommer, Østre Landsret 

11.15 Pause
11.30 Arbejdsretten og det fagretlige system

v/ Karen-Margrethe Schebye, advokat, SJ Law 

12.45 Frokost

13.30 Islamisk ret i dansk kontekst

v/ Mikele Schultz-Knudsen, postdoc, Københavns Universitet 

14.45 Pause

15.00 Et parallelt retssystem i dansk ret - den militære strafferetspleje

v/ Peter Otken, ekstern lektor, cand. jur.

16.15 Afslutning

16.30 Tak for i dag.

 

 

Weekend 2: Strafferet og internationale forpligtelser

28. - 29. oktober 2023

 

Lørdag d. 28. oktober 

Forbrydelse og straf 

Hvorfor straffer vi, og hvad er vigtigst når vi fastsætter rammerne for, hvordan samfundet skal reagere, når borgerne begår strafbare handlinger 

9.30 Ankomst, registrering og morgenmad
10.00 Opfølgning på sidste weekend 
10.30 Strafferetlige vildskud - andre retsfølger af strafbare handlinger end straf 

Gerd Sinding, dommer og leder af Justitia Akademi 

11.15 Pause
11.30 Resocialisering af indsatte gennem uddannelse 

Sofie Amalie Poulsen, projektleder, tænketanken Perspektiv 

 12.45 Frokost
13.30 Godt klædt på til at deltage i den offentlige debat 

Debatøvelse ved Bjarne Steensbeck, journalist, DR  

15.30 Pause
16.00 Refleksion over dagens temaer i grupper
16.30 Den beskikkede forsvarers syn på straf 

Kåre Pihlmann, advokat, formand for landsforeningen af Forsvarsadvokater 

17.30 Et glas inden middagen
18.00 Middag
19.00 Tak for i dag

Søndag d. 29. oktober

Danmarks internationale forpligtelser 

De internationale forpligtelser, Danmark har påtaget sig, får større og større betydning i vores hverdag. Hvad betyder det for retsudviklingen, når den bliver international, og hvordan sikrer vi os fortsat indflydelse på vores hverdag, når lovgivningen bliver vedtaget i Bruxelles eller Strassbourg og ikke i København. 

9.30 Ankomst, registrering og morgenmad
10.00 EU-systemet og Danmarks indflydelse

v/ Anders Mihle, Juridisk Specialkonsulent, Justitia 

11.15 Pause
11.30 Public affairs i praksis: Professionel interessevaretagelse 

Rasmus Sand, public affairs consultant, Rud Pedersen Public Affairs 

12.45 Frokost

13.30 Det danske flertalsdemokrati og mødet med Europaretten 

Marlene Wind, professor, Københavns Universitet 

14.45 Pause
15.00 Refleksion over dagens temaer i grupper
15.30 Tak for i dag

 

 

Weekend 3: Børns rettigheder og socialt udsatte

25. - 26. november

Lørdag d. 25. november 2023

Børn som rettighedshavere

Når domstolene behandler sager, der omhandler børn, er der nogle helt særlige hensyn at tage for at sikre børns rettigheder – f.eks. retten til beskyttelse - både fysisk og psykisk og retten til at blive inddraget og komme til orde på en tryg og sikker måde. Det kræver et skarpt børneperspektiv igennem hele retsprocessen, og det stiller særlige krav til politi, dommere, forsvarere, anklagere, bistandsadvokater, børn og deres familier.

På efterårets temadag, ’Børn som rettighedshavere’ sætter vi fokus på børn som forurettede eller vidner i en straffesag, herunder de udfordringer og dilemmaer, der kan opstå. Det kan f.eks. være i sager, hvor et barn er hovedvidne i en straffesag mod forældrene, hvilket sætter barnet i en særligt sårbar position. Hvordan balanceres f.eks. spørgsmål om vidnefritagelse af hensyn til barnets ret til beskyttelse overfor retssikkerheden, og den vanskelige situation det kan sætte bistandsadvokaten i? Eller i volds- og overgrebssager, hvor det er helt afgørende, hvordan og i hvilket miljø afhøringen af barnet finder sted, og hvilken børnefaglig ekspertise, der inddrages.

9.30 Ankomst, registrering og morgenmad
10.00 Hvorfor er børns rettigheder så vigtige? 

Johanne Schmidt-Nielsen, generalsekretær, Red Barnet 

10.45 Børnekonventionen og mekanismerne omkring den 

Amalie Bang, seniorjurist, Red Barnet 

11.15 pause
11.30 Børnevenlig retspleje, hvad er det? Børns menneskerettigheder i retsplejen

v/ Amalie Starch, advokat og partner hos Og Foldschack samt Joannahuset.

12.45 Frokost

13.15 Ofre og vidner, fokus på børn, Arbejdet i Justitsministeriets Offer-vidnepanel og panelets anbefalinger om børn

v/ Ann Westergaard Nielsen, børnefaglig konsulent i Red Barnet.

13.45 Videoafhøringer af børn, Med afsæt i praksiserfaringer sættes fokus på udfordringer og dilemmaer ifm. videoafhøringer af børn

v/ Martin Enggaard, Efterforsker og videoafhører, Københavns Politi.

14.45 Pause
15.00 Bistandsadvokatens rolle i beskyttelsen af børn, dilemmaer og eksempler fra praksis

v/ Helle Hald, advokat (H) og partner hos Sirius Advokater.

16.00 Mini-processpil med udgangspunkt i en sag om vold mod mindreårige
17.30 Opsamling
18.00 Drink før middag

Søndag d. 26. november

Retssikkerhed for socialt udsatte

9.30 Ankomst, registrering og morgenmad 
10.00 Menneskehandel i et retssociologisk perspektiv 

Malte Bundgaard Kolze, retssociolog, tænketanken Justitia 

11.15 Præsentation af Justitia Alumneforening
11.30 Pause
11.45 Socialt arbejde og retssikkerhed 

Mette Marie Yde, Direktør Danner

13.00 Frokost
13.45 Hvorfor er retssikkerhed vigtig? 

Birgitte Arent Eiriksson, direktør, tænketanken Justitia 

15.00 Opsamling og evaluering
15.30 Tak for i dag